Huisvesting scholen

De gemeente Veendam is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud, de aanpassing en de exploitatie van de schoolgebouwen.

De gemeenteraad heeft 19 december 2022 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Het IHP is een koers- en visiedocument gemaakt in samenwerking met vier schoolbesturen: VCO Midden en Oost Groningen, Scholengroep Opron, Stichting Winkler Prins en Stichting Primenius. 

Stand van zaken onderwijshuisvesting

Het IHP geeft een actueel en zo compleet mogelijk beeld van de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van de onderwijshuisvesting in de gemeente Veendam. Het geeft inzicht in de omvang en kwaliteit van de schoolgebouwen en wat er nodig is voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. In het huisvestingsplan staat ook beschreven welke scholen samengevoegd, gesloten en gesloopt gaan worden. 

Drie fases 

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs biedt de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een beleidsperspectief geborgd in een gedragen huisvestingsplan voor de komende 15 jaar. Niet alle huisvestingsmaatregelen kunnen tegelijkertijd. Het is verdeeld in 3 fases: de korte, middellange en lange termijn. Fase 1 loopt van 2024 tot en met 2027, fase 2 tot en met 2031 en fase 3 tot en met 2039. 

Uitvoering

Om uitvoering te geven aan het IHP wordt per project of schoollocatie een zogeheten business case opgesteld. In de business case staan verschillende scenario’s. In de scenario’s staan onder andere de financiële consequenties voor de gemeente. Het resultaat van de business case is een afgewogen keuze voor een scenario. De business case wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt het project uitgevoerd. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, mailt u dan naar info@veendam.nl