JEP

In de gemeente Veendam willen we dat ieder kind en elke jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Daarvoor is soms extra ondersteuning nodig. JEP biedt die ondersteuning in de gemeente Veendam. Meerdere organisaties werken samen onder de naam JEP (Jeugd Expertise Punt) om ambulante jeugdhulp te bieden. Samen vormen zij één aanspreekpunt voor alle jeugdigen met een hulpvraag.

JEP zoekt voor iedere jeugdige met een hulpvraag passende hulpverlening. Dit kan bij een van de deelnemende organisaties zijn, maar ook in het netwerk van de jeugdige zelf. Ouders/verzorgers, jeugdigen en verwijzers hoeven zo niet meer zelf op zoek naar de beste partij om hulp aan te vragen: JEP neemt deze rompslomp uit handen.

JEP vindt het belangrijk dat ambulante jeugdhulp laagdrempelig is. Al vanaf de aanmelding wordt gekeken naar het grotere plaatje. Als een jeugdige wel moet wachten op bepaalde hulp, wordt vanuit een analyse gekeken wat er in tussentijd gedaan kan worden.

Heb je een vraag of zoek je meer informatie over JEP? Kijk dan op www.jepveendam.nl of bel 0598-204088.

Wat valt er niet onder?

Ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen valt niet onder JEP. Het gaat dan om bijvoorbeeld ondersteuning voor ernstige dyslexie, systeemtherapie of complex trauma. Het zijn behandelingen die niet vaak voorkomen.

Ook dagbesteding, dagbehandeling, logeerzorg, kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinsvervangend verblijf en vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, vallen niet onder JEP. Voor deze vorm van jeugdhulp verandert er niets. Voor deze vormen van jeugdhulp kunt u contact op nemen met de bureaudienst van Team Jeugd zoals u altijd al deed. Hierin verandert er niks. Zie voor meer informatie pagina jeugd.

 • Veendam wil samen met een kleine groep jeugdhulpaanbieders de jeugdhulp in Veendam vernieuwen. We werken toe naar een zorglandschap waarin de benodigde meest voorkomende ambulante jeugdhulp op maat, tijdig, efficiënt, dichtbij en in samenhang geboden wordt. We willen dat de ambulante jeugdhulp voor de jeugdigen en hun ouders:

  • Dichtbij het gezin, in de wijk, op school of bij de huisarts geboden wordt;
  • Laagdrempelig is en zonder dat een zorgtoewijzing of beschikking nodig is;
  • Zoveel mogelijk preventief en ‘zo gewoon mogelijk’ is, aansluitend bij de leefwereld van het kind en gezin.

  We willen dat de professionals van de verschillende organisaties elkaar kennen, weten te vinden en samenwerken wanneer dat nodig is, en ook het sociale netwerk rondom een gezin weten te vinden.

  Lees verder
 • De AVAJ biedt antwoord op opvoed- en opgroeivragen die ambulant kunnen worden beantwoord. Ambulant wil zeggen jeugdhulp die de jeugdige thuis, op school of bij de jeugdhulpaanbieder krijgt. De ambulante jeugdhulp die in de AVAJ wordt geboden omvat begeleiding en behandeling gericht op de jeugdige en/of het gezin. Het  wordt individueel of in groepsverband geboden en is licht waar het kan en zwaar waar dat moet. Niet alle ambulante jeugdhulp wordt uitgevoerd door de AVAJ. De jeugdhulp voor specifieke doelgroepen wordt niet door de AVAJ geboden.

  Lees verder
 • De Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp (AVAJ) bestaat uit zes organisaties die een samenwerkingsverband vormen:

  • Coöperatie Dichtbij
  • Molendrift
  • ProTalent
  • Barkema & De Haan
  • Leger des Heils W&G
  • Team050

  Naast de gecontracteerde deelnemers is er een groep ketenpartners. Dat zijn zorgorganisaties die nauw gaan samenwerken met bovenstaande 6 organisaties.

  Lees verder
 • De Algemene Voorziening start op 1 april 2023. Tot die tijd datum blijft iedere jeugdige bij zijn of haar huidige jeugdhulpaanbieder. Tot 1 april 2023 verandert er sowieso niets.

  Lees verder
 • Nee, er verandert nu niets. Lopende jeugdhulptrajecten lopen gewoon door bij de huidige jeugdhulpaanbieders. Pas als een traject na 1 april 2023 afloopt en er is een nieuwe traject nodig is, verandert er mogelijk iets.

  Lees verder
 • Als uw jeugdhulporganisatie er niet bij staat, kan het zijn dat de jeugdige op het moment dat het  lopende jeugdhulptraject eindigt, overgaat naar de AVAJ. Voor lopende trajecten blijft u bij de jeugdhulporganisatie waar u nu gebruik van maakt.

  Lees verder
 • Voor opvoed- en opgroeivragen die vallen onder de AVAJ wendt u zich tot de AVAJ. De gevraagde jeugdhulp wordt zoveel als mogelijk is geboden door de gecontracteerde partijen van de AVAJ. Als er redenen zijn om toch van een andere jeugdhulpaanbieder gebruik te maken, kan jeugdhulp door een niet in de AVAJ gecontracteerde jeugdhulpaanbieder worden ingezet. Bijvoorbeeld als binnen de AVAJ op dat moment de benodigde jeugdhulp niet beschikbaar is. In dit geval zorgt de AVAJ voor de doorverwijzing. 

  Lees verder
 • Het is aan de AVAJ om dit vorm te geven. De AVAJ zal mogelijk niet met alle huidige jeugdhulporganisaties in Veendam gaan samenwerken. 

  Lees verder
 • De ouders en verzorgers worden de komende periode geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

  Lees verder
 • Bij de looptijd van nieuwe jeugdhulptrajecten wordt, waar mogelijk rekening gehouden met de komst van de AVAJ in april. 

  Lees verder
 • Jeugdhulptrajecten die doorlopen na 1 april 2023 worden afgemaakt bij de huidige jeugdhulpaanbieder. 

  Lees verder
 • Alle partijen worden in onderlinge afstemming met de gecontracteerde partijen geïnformeerd.

  Lees verder
 • Jeugdigen en hun ouders kunnen met ingang van 1 april 2023 voor de meest voorkomende ambulante jeugdhulp zonder tussenkomst van de casusregisseur rechtstreeks naar de AVAJ. De AVAJ bepaalt samen met de jeugdigen en ouders of en wat de meest passende vorm van jeugdhulp is. Voor het inzetten van alle andere veelal niet ambulante vormen van jeugdhulp blijft de casusregisseur beschikbaar. Hiervoor is het belangrijk dat de AVAJ en de casusregisseurs van de gemeente elkaar weten te vinden. Dit ook als de veiligheid in het geding is of als coördinatie met andere vormen van hulp binnen het gezin wordt gevraagd. 

  Lees verder
 • Ja, de gemeente Veendam blijft gebruik maken van de gezamenlijke inkoop. De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk afgesproken om toe te werken naar “de stip op de horizon”, waar jeugdhulpaanbieders in nauwe samenwerking met de jeugdige, ouders en alle andere organisaties die bij hen betrokken zijn, hulp en ondersteuning bieden.

  Ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen die niet onder de AVAJ vallen, blijft onder de gezamenlijke inkoop van de RIGG vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld ondersteuning voor ernstige dyslexie, systeemtherapie of complex trauma. 

  Ook dagbesteding, dagbehandeling, logeerzorg, kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinsvervangend verblijf en vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, blijven onder de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) vallen. 
   

  Lees verder