Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen.

Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een vergunning nodig heeft of melding moet doen:

 • Bouwen, verbouwen en slopen
 • Brandveiligheid
 • Monument verbouwen of slopen
 • Kappen van bomen
 • Reclame plaatsen

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud aan uw woning of een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket

Eenvoudige omgevingsvergunningen kunnen soms met een flitsvergunning binnen 5 werkdagen worden verleend. De doorlooptijd wordt voor deze vergunningen daardoor veel korter en sneller.

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen om te controleren.

Kosten

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u leges betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening.

Vraagt u een flitsvergunning aan? Dan zijn de kosten lager. De flitsvergunning heeft een vaste prijs van € 92,09 per vergunning (prijzen 2024).

Bijzonderheden

Meer weten?

Goed voorbereid beginnen aan uw verbouwing, informatie van Milieu Centraal.

Kijk voor het Omgevingsplan op www.omgevingswet.overheid.nl.

Nieuwe Omgevingswet, goed om te weten

De nieuwe Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor u als aanvrager is er niet veel veranderd. De meeste aanvragen handelen we binnen acht weken af.

Wetten

Termijn

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 keer met 6 weken verlengen.

De termijn van 26 weken is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het omgevingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Eenvoudige omgevingsvergunningen zoals een dakkapel en erfafscheidingen kunnen met een flitsvergunning binnen 5 werkdagen worden verleend.

Aanpak

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via het Omgevingsloket 

U kunt uw plannen met 1 van onze medewerkers bespreken. Dit heet vooroverleg. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Maak daarvoor een afspraak. De afspraak maakt u telefonisch of online.

Doe de aanvraag voor een vooroverleg online. Ook dit gaat via het Omgevingsloket

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf

Flitsververgunning

Eenvoudige omgevingsvergunningen zoals een dakkapel en erfafscheidingen worden met een flitsvergunning binnen 5 werkdagen verleend. Een aanvraag voor de vergunning moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als flitsvergunning behandeld te kunnen worden.

De flitsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u binnen 5 werkdagen een vergunning en kunt u meteen aan de slag.

Ook bij een flitsvergunning kunnen er bezwaren worden gemaakt tegen de beslissing.

Voorwaarden flitsvergunning

Dakkapel

Voor het bouwen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gebouw waaraan gebouwd wordt mag geen (gemeentelijk) monument zijn.
 • Het moet minimaal 1 meter van het openbaar toegankelijk gebied zijn gelegen indien het is gelegen in het beschermd stads en dorps gezicht niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar toegankelijk gebied.
 • Het moet voldoen aan de onderstaande regels, tenzij het een dakkapel betreft waar eerder in een gelijksoortige situatie een vergunning is verleend (aantoonbaar): 
  • voorzien van een plat dak;
  • gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;
  • onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;
  • bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, en zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;
  • in donker dekkende kleurstelling uitgevoerd.

Erfafscheiding of perceelafscheiding

Voor het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gebouw waarbij gebouwd wordt mag geen (gemeentelijk) monument zijn.
 • Het moet passen binnen de regels van het Omgevingsplan 
 • Maximaal 2 meter hoog en uitgevoerd in een donker dekkende kleurstelling van maximaal 50% gesloten constructie eventueel begroeid met groen. 

Voorgevel of zijgevel

Wilt u een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw wijzigen dan moet u voldoen aan de onderstaande regels: 

 • Het gebouw waaraan gebouwd wordt mag geen (gemeentelijk) monument zijn en niet gelegen in het beschermd stads en dorps gezicht.
 • Het mag geen enkelvoudige wijziging in seriematige woningen (bijvoorbeeld rijtjeswoningen) betreffen.
 • En de wijziging moet passen bij de bestaande indeling van de gevel.

Tijdens het gehele proces bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw en zelf aansprakelijk voor eventuele gebreken en of calamiteiten.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Bij een uitgebreide procedure kunt u na onze beslissing direct in beroep gaan.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.