Nadeelcompensatie

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Er is onder de Omgevingswet niet langer sprake van planschade, maar van nadeelcompensatie. Voor schade die is ontstaan door bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen die nog onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen (of zijn verleend), blijft de regelgeving van het oude recht op planschade vijf jaar van toepassing.

Beschrijving

In de Omgevingswet is in de wet (artikel 15.1) vastgelegd bij welke besluiten recht op nadeelcompensatie kan ontstaan. Nadeelcompensatie is van toepassing op besluiten die onder de  Omgevingswet vallen. Schade kan een gevolg zijn van een regel in het omgevingsplan, een verleende omgevingsvergunning (of weigering daarvan), een projectbesluit, een maatwerkvoorschrift of een programma als bedoeld in de Omgevingswet. Wanneer de schade voor vergoeding in aanmerking komt spreken we van nadeelcompensatie.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot nadeelcompensatie indienen tot 5 jaar nadat u met de schade bekend bent geworden. U hebt recht op nadeelcompensatie als alle situaties hieronder gelden:

 • De schade valt buiten het normaal maatschappelijk risico (eigen risico) of ondernemersrisico.
 • De schade raakt u zwaarder vergeleken met andere burgers of bedrijven.
 • De schade moet:
  • of het directe gevolg zijn van het besluit of de maatregel. Bijvoorbeeld de bouw van een woning.
  • of het gevolg zijn van de uitvoering van de activiteit. Bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting van een weg.
  • of het gevolg zijn van de activiteit, wat pas later te zien is. Bijvoorbeeld schade door het oppompen van grondwater kan pas jaren later te zien zijn.

U hebt geen recht op nadeelcompensatie als u het risico van het ontstaan van de schade hebt aanvaard of als de schade is ontstaan door onrechtmatige handelingen of besluiten van de gemeente.

Aanvraag

Als u een aanvraag voor nadeelcompensatie wilt doen, dan moet u de volgende onderdelen meenemen in uw aanvraag:

 • Een motivering van het verzoek;
 • De hoogte van de tegemoetkoming die u vraagt;
 • Een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming (het is niet verplicht, maar u mag een taxatierapport aanleveren);
 • De datum waarop u eigenaar bent geworden van de gronden en/of opstallen waarop u de tegemoetkoming in planschade vraagt (graag ook een kopie van het eigendomsbewijs meesturen);
 • Als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting, of als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.

De gemeente Veendam heeft geen formulier voor het aanvragen nadeelcompensatie. U kunt het verzoek schriftelijk indienen per e-mail via info@veendam.nl of per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, postbus 20004, 9640 PA in Veendam.

Aanpak

In de Verordening nadeelcompensatie Veendam staat welke stappen u binnen welke termijn moet doorlopen om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie. U kunt de verordening hier teruglezen. Wilt u nadeelcompensatie aanvragen? Dan zijn daar kosten voor u aan verbonden. De gemeente Veendam heeft deze kosten vastgesteld op € 300,-. U moet deze kosten binnen de vastgestelde termijn van 28 dagen betalen. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als de betaling op tijd plaatsvindt.

Een onafhankelijk adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor nadeelcompensatie in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van eventuele compensatie.

Als er een tegemoetkoming wordt toegewezen, dan krijgt u het betaalde bedrag van € 300,- terug. Is er sprake van nadeel, maar komt deze niet voor vergoeding in aanmerking? Dan krijgt u het betaalde bedrag van € 300,- niet terug.

Bezwaar & beroep

Tegen het besluit om planschade of nadeelcompensatie al dan niet toe te kennen staat bezwaar en vervolgens nog beroep en hoger beroep open.