Groenstrook kopen

Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt (snippergroen), kunt u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond toevoegen. Voor het kopen van gemeentegrond moet u betalen. 

Wilt u grond van de gemeente kopen? Doe dan een verzoek bij ons. We stellen een aantal voorwaarden aan de verkoop van groenstroken/snippergroen. We controleren bij elk verzoek tot aankoop of het aan deze voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor snippergroen:

 • een strook snippergroen grenst direct aan uw tuin of erf
 • de tuin of het erf is uw eigendom 
 • de ligging van kabels, leidingen, rioleringen of overige nutsvoorzieningen vormen geen bezwaar;
 • er zijn geen omgevingsbezwaren zoals meer sociale onveiligheid of overlast 
 • er zijn geen bezwaren voor het verkeer 
 • er zijn geen stedenbouwkundige en landschappelijke bezwaren 

Kosten

De grondprijs voor groenstroken is € 34,00 per M2, kosten koper.

Naast de koopprijs van de grond betaalt u ook:

 • de kadastrale kosten
 • de kosten van de notaris.

Kijk voor de tarieven op de website van het kadaster en de notaris. De voorbereiding en de overdracht wordt verzorgd door Notariskantoor Wouters Netwerk Notarissen Veendam.

(prijzen 2024)

Bijzonderheden

Uitzonderingen

Er kunnen zich altijd situaties voordoen die niet voorzien zijn. De gemeente zoekt dan naar een oplossing om maatwerk te leveren. Dit betekent dat de gemeente bij uitzonderingsgevallen van de regels kan afwijken.

Aanvraag

Wilt u grond van de gemeente kopen? Doe een verzoek via het digitale formulier:

Groenstrook kopen

 • Hou uw DigiD bij de hand.
 • Vul het formulier volledig in.
 • Wij controleren of het verzoek aan de voorwaarden voldoet.
 • In sommige gevallen mag u de strook ook bebouwen. Dit hangt af van de bestemming die de groenstrook heeft in het bestemmingsplan. U kunt onze bestemmingsplannen digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie vindt u via de pagina Bestemmingsplannen en omgevingsbeleid.

  Ook het bouwen van een erfafscheiding is afhankelijk van de bestemming die op de grond ligt en van eventuele voorwaarden die de gemeente hieraan stelt bij verkoop van de groenstrook. In sommige situaties zal het plaatsen van een erfafscheiding of het (uit)bouwen op de aangekochte strook snippergroen vergunningsvrij zijn. Op het Omgevingsloket online kunt u kijken wanneer u een vergunning nodig heeft.

  Lees verder
 • De kavel wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de eigendomsoverdracht, dan wel op het moment van eerdere ingebruikneming.

  Lees verder
 • U kunt een verzoek indienen om de groenstrook aan te kopen. Dat verzoek wordt aan voorwaarden getoetst.

  Als u geen verzoek indient dan toetst de gemeente, bij controle of bij reconstructie van het openbaar gebied of de groenstrook voor verkoop in aanmerking komt.

  Indien de groenstrook in aanmerking komt voor verkoop dan krijgt u een aanbod tot aankoop. Gaat u niet op het aanbod in dan moet u de grond teruggeven aan de gemeente. U krijgt dan een verzoek de in gebruik genomen strook te ontruimen. De kosten voor de ontruiming en herstel in de oorspronkelijke toestand zijn voor uw rekening. Alle hekwerken, palen, tegels en/of andere bebouwing, aangebrachte beplantingen (voor zover er geen kapvergunning nodig is voor bomen) moet worden verwijderd.

  Lees verder
 • Gegevens over erfgrenzen en eigendomsgegevens zijn beschikbaar via het Kadaster. U kunt ook informeren bij de gemeente Veendam of bij de makelaar indien de strook is betrokken bij de verkoop van een woning.

  Lees verder
 • Als dat zo is, dan moet u een akte van verjaring op laten stellen door een notaris. De kosten zijn voor uw rekening. U moet wel kunnen bewijzen dat u door verjaring eigenaar bent geworden met bijvoorbeeld overeenkomsten, foto’s of op een andere manier.

  Lees verder