Omgevingsplan

In het omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad welke regels er gelden voor de fysieke leefomgeving. Het plan beschrijft wat er op verschillende plekken in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag je op de grond bouwen of doen? Denk hierbij aan woningen, bedrijven, winkels, horeca, landbouw, industrie, recreatie en sportvoorzieningen.

Het omgevingsplan is op 1 januari 2024 ontstaan als bundeling van alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente, aangevuld met een aantal regels die eerder onder verantwoordelijkheid van het Rijk vielen. Dit is het tijdelijke omgevingsplan.

Omgevingsplan veranderen

Het wijzigen van het omgevingsplan is een complex proces. Dit proces is veranderd met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan gebeurt door de gemeenteraad. Maar voor sommige gevallen heeft de raad dit overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders: zie voor een overzicht van deze gevallen: Delegatie wijzigen omgevingsplan aan burgermeester en wethouders gemeente Veendam

Voor lopende procedures geldt overgangsrecht. Als het ontwerp bestemmingsplan voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt het  nog op de oude manier vastgesteld en maakt daarna onderdeel uit van het tijdelijke omgevingsplan.

Het tijdelijke omgevingsplan moet omgezet worden naar het volwaardige omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Hiervoor heeft de gemeente de tijd tot 1 januari 2032. De gemeenteraad van Veendam heeft al besloten dat de omzetting niet in één keer zal plaatsvinden. De omzetting gaat gefaseerd voor verschillende delen van de gemeente: een voorlopige planning hiervoor vindt u hier

Omgevingsplan inzien

Wilt u een omgevingsplan inzien? Dat kan online.

Online

De eenvoudigste manier om het omgevingsplan te raadplegen is online, via het Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl, onder Regels op de kaart.

 • Voer in Regels op de kaart een adres in en u ziet dan direct welke regels daar gelden.
 • U kunt ook op een plek in de kaart klikken om te bekijken wat daar geldt.
 • Als u het ID-nummer kent van het voormalige bestemmingsplan dat onderdeel is van het omgevingsplan, kunt u ook dat bestemmingsplan als geheel bekijken
 • Voor bestemmingsplannen die op 1 januari 2024 nog in procedure zijn, kunt u ook zoeken via de pagina Actuele bestemmingsplannen.
  • Voor deze plannen vindt u dan een directe link naar het digitale plan op de website van Ruimtelijkeplannen.nl.

Komt u er niet uit?

Vindt u het lastig om digitaal alle informatie te vinden. Maak dan een afspraak met een medewerker om u daarbij te helpen..

Inzien tijdens een lopende procedure

Wanneer een nieuwe wijziging van het omgevingsplan wordt voorbereid en vastgesteld, wordt het een aantal keren ter inzage gelegd. In een bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad wordt dat vooraf bekend gemaakt. Daar kunt u ook lezen hoe en wanneer u op het plan kunt reageren..

 • Het omgevingsplan geeft de overheid handvatten om de leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. Ook vindt u in het omgevingsplan de regels en bouwbepalingen die gelden voor het betreffende gebied en waaraan u moet voldoen bij het indienen van uw aanvraag, zoals:

  • de bouw- en goothoogte
  • het bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden
  • de voorgevelrooilijn
  Lees verder
 • Ja. Het omgevingsplan is juridisch bindend voor iedereen: burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen? Dan is het verstandig om eerst in het omgevingsplan te kijken wat er qua bebouwing en ruimtegebruik mogelijk is op uw eigen perceel en in de omgeving ervan.

  Lees verder
 • De overheid moet elke nieuwe wijziging van het omgevingsplan zes weken lang ter inzage leggen. Gedurende die tijd kunt u reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen. In de publicaties op de site officiële bekendmakingen kunt u zien welke wijzigingsplannen ter inzage zijn gelegd. Hierna stelt de gemeenteraad de wijziging van het omgevingsplan vast. Na deze vaststelling kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Lees verder
 • In sommige gevallen is afwijken van de bestemming in het omgevingsplan mogelijk. U kunt voor meer informatie terecht op het omgevingsplein

  Lees verder
 • Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De omgevingswet kent nieuwe instrumenten om het beleid voor de hele fysieke leefomgeving vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is een meer integrale benadering van omgevingsvraagstukken, waardoor meer samenhang wordt bereikt. Met het oog daarop omvat de Omgevingswet niet alleen het beleidsterrein van de vroegere Wet ruimtelijke ordening, maar ook dat van veel milieuwetten en bijvoorbeeld welstandsbeleid.

   • Omgevingsplan: tijdelijk omgevingsplan
    Vanaf 1 januari 2024 zijn alle geldende ruimtelijke plannen van de gemeente automatisch omgezet naar één (tijdelijk) omgevingsplan. Dit zijn de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen en inpassingsplannen. Ook bestemmingsplannen die voor de ingangsdatum al in procedure waren, maar daarna worden vastgesteld gaan op in dit tijdelijke omgevingsplan.
    Behalve de bestemmingsplannen bevat het omgevingsplan ook een aantal regelingen die door het Rijk aan de gemeenten worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld regels over vergunningvrij bouwen en over geur en geluid.
   • Omgevingsplan: volwaardig omgevingsplan
    In een overgangsperiode tot 2032 zal de gemeente het tijdelijke omgevingsplan omzetten in een volwaardig omgevingsplan. Dit gebeurt niet in één keer, maar wordt per deelgebied van de gemeente opgepakt. Wat de deelgebieden zijn en in welke volgorde ze aan de beurt komen wordt nog bepaald. Bij het omzetten worden de bestemmingsplanregels, de overgedragen rijksregels en regels uit gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, opnieuw en in onderlinge samenhang beoordeeld op hun nut en noodzaak. Regels die het waard zijn om te blijven gelden, zullen zo helder en duidelijk mogelijk worden opgenomen in het volwaardige omgevingsplan. Bij het opbouwen van het volwaardige omgevingsplan is er veel ruimte voor participatie door bewoners, ondernemers en organisaties binnen het deelgebied waarvoor het plan wordt aangepast.

  Omdat de opbouw van het volwaardige omgevingsplan per deelgebied wordt aangepakt, zullen het tijdelijke en het volwaardige omgevingsplan enkele jaren naast elkaar blijven bestaan.

  Lees verder
 • Ja, u kunt ons vragen om het omgevingsplan te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u een winkel wilt beginnen, maar in het omgevingsplan staat dat het gebouw is bedoeld om in te wonen. Of omdat u een weg wilt laten aanleggen. U kunt voor meer informatie ook terecht op het omgevingsplein. 

  Een wijziging van het omgevingsplan zal niet altijd nodig zijn. In bepaalde gevallen kan de gemeente ook toestemming geven met een vergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hierover leest u meer in onze handreiking. Voor meer informatie kunt u ook terecht op het omgevingsplein 

  Lees verder