Tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers in gemeente Veendam

Het college van B en W van de gemeente Veendam heeft ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te realiseren in het gebouw van voormalig autodealer Wensink aan de Lloydsweg 39 in Veendam. De opvanglocatie in Veendam is voor de periode van een jaar en voor maximaal 100 personen. Het kan gaan om een mix van gezinnen met kinderen, echtparen of alleenstaanden.

Bijdrage 

De opvanglocatie van het COA bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staat al langere tijd onder enorme druk door een gebrek aan opvangplekken in het hele land. Daardoor is een zorgelijke en schrijnende situatie ontstaan in en rond het aanmeldcentrum. Het college van B en W van de gemeente Veendam voelt de urgentie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de buurgemeente Westerwolde te helpen. Wel heeft het college van B en W aan de realisatie van de noodopvang een aantal voorwaarden verbonden, die onder andere de veiligheid op de locatie zelf als de directe omgeving betreffen. 

Bestuursakkoord

Met de tijdelijke noodopvanglocatie wordt het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast. Burgemeester Sandra Korthuis: “De gemeente Veendam neemt haar verantwoordelijkheid maar vindt dat ook andere gemeenten in Nederland deze verantwoordelijkheid moeten nemen. Groningen is de enige provincie met een bestuursakkoord met het Rijk. De 100 opvangplaatsen in Veendam dragen bij aan de realisatie van de afspraken in dit bestuursakkoord.”

Aanbod hulp

Wilt u hulp aanbieden voor de opvanglocatie? Kijk op: hulpvoorvluchtelingen.nl. Dit is een initiatief van het Rode Kruis. Op deze website staat onder andere aangegeven wat u kunt doen. U kunt ook informatie vinden op coa.nl.

Vragen en informatie

Heeft u nu al vragen over de tijdelijke noodopvanglocatie? De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder. 

Meer informatie over het COA, locatie Veendam: COA.nl. Wilt u een medewerker van het COA persoonlijk spreken? Dat kan via de COA-informatielijn: veendam@coa.nl of telefonisch 088-7157000.

Heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen via e-mail: noodopvang@veendam.nl of telefonisch via 0598-652222

Vind hier de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de noodopvang in Veendam.

Is de beslissing voor de opvang aan de Lloydsweg in Veendam al genomen?

Ja. Er is door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een verzoek ingediend bij de gemeente Veendam. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier positief op gereageerd en besloten mee te werken aan het verzoek.

Waarom komen er asielzoekers in Veendam?

De vluchtelingenproblematiek is groot en urgent in ons land. Ook Veendam ziet de noodzaak om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen. De opvanglocatie van het COA bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staat al langere tijd onder enorme druk door een gebrek aan opvangplekken in het hele land. Daardoor is een zorgelijke en schrijnende situatie ontstaan in en rond het aanmeldcentrum. De rechter heeft onlangs in een kort geding, dat was aangespannen door de gemeente Westerwolde, uitgesproken dat er maximaal 2000 mensen in Ter Apel mogen verblijven.

Het college van B en W van de gemeente Veendam ziet daarmee extra urgentie en voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de buurgemeente te helpen door in te stemmen met een verzoek van het COA voor een noodopvang voor asielzoekers. Daarmee wordt het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast.

De gemeente Veendam neemt haar verantwoordelijkheid maar vindt dat ook andere gemeenten in Nederland deze verantwoordelijkheid moeten nemen. De Groninger gemeenten doen al veel meer dan gemiddeld om een buurgemeente en de mensen daar niet in de steek te laten. Door de noodopvang wordt ruimte gemaakt voor de opvang van vluchtelingen in Ter Apel. Daarom heeft het college van B en W besloten positief te reageren op een verzoek voor de noodopvang van asielzoekers.   

Waarom komen ze op deze locatie?

Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Normaal gesproken vergt dit veel tijd. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet het COA een beroep op gemeenten om gedurende bepaalde tijd een aantal asielzoekers opvang te bieden. Deze locatie aan de Lloydsweg is geschikt omdat het snel beschikbaar is en geschikt te maken is. De asielzoekers kunnen er dus relatief snel in. In de gemeente Veendam zijn verder geen locaties voor opvang van asielzoekers beschikbaar of geschikt te maken.

Wonen er al mensen? 

De locatie is klaar voor de opvang van asielzoekers sinds 15 april 2024. Sindsdien is de noodopvanglocatie bewoond. 

Hoeveel asielzoekers kunnen er terecht en wie worden er precies ondergebracht?

Er worden maximaal 100 mensen opgevangen, waaronder mogelijk kinderen. De groepssamenstelling is qua leeftijd, geslacht, gezin, alleenstaand niet precies bekend. Het kan gaan om een mix van gezinnen met kinderen of alleenstaanden

De opvanglocatie is voor een jaar. Is deze afspraak bindend?

De gemeente Veendam heeft een bestuursovereenkomst ondertekend voor een jaar.

Heeft de invoering van de Spreidingswet consequenties voor deze opvang?

Nee, naar verwachting niet. Groningen is de enige provincie met een bestuursakkoord met het Rijk. De 100 opvangplaatsen in Veendam dragen bij aan de realisatie van de afspraken in dit bestuursakkoord.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder?

Een asielzoeker is een persoon die in Nederland asiel heeft aangevraagd en in afwachting is van een beslissing op zijn aanvraag. Het COA is bij wet verantwoordelijk voor het tijdelijk opvangen en begeleiden van asielzoekers. Een statushouder is een persoon die na het doorlopen van de asielprocedure een vergunning tot verblijf in Nederland heeft gekregen. Daarmee moet deze persoon als een reguliere inwoner van Nederland worden beschouwd. 

Hoe zijn de bedrijven en inwoners geïnformeerd?

De bedrijven en omwonenden in de directe omgeving van de locatie hebben in een brief informatie ontvangen over het besluit van het college en waar men terecht kan met vragen. Het Coa heeft een open huis georganiseerd voor de omliggende ondernemers en inwoners. Veel  informatie over de opvang is te vinden op www.veendam.nl of op de website van het COA, www.COA.nl. Zijn er vragen dan kunnen deze gesteld worden via het mailadres noodopvang@veendam.nl. Inwoners kunnen met hun vragen ook terecht bij een medewerker van de gemeente Veendam. Bel dan naar het algemene nummer van de gemeente Veendam: 0598-652222.

Als er nieuwe informatie beschikbaar is, dan wordt dat gemeld op de website.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft een specifieke vraag voor het COA, kijkt u dan op www.coa.nl of mail uw vraag naar veendam@coa.nl. De locatie zelf is 24/7 telefonisch bereikbaar: 06-25304164

Heeft u specifieke vragen voor de gemeente, dan kunt u deze stellen via het mailadres noodopvang@veendam.nl. Wilt u liever persoonlijk een medewerker spreken? Bel dan naar het algemene nummer van de gemeente Veendam: 0598-652222. U kunt uw gegevens doorgeven en dan wordt een afspraak ingepland.

Zijn er andere gemeenten die ook extra opvanglocaties hebben?

De commissaris van de Koning heeft met alle burgemeesters van de Groninger gemeenten overleg over extra opvanglocaties. De Groninger gemeenten doen al veel meer dan van hen wordt verwacht. Dat doen ze om de buurgemeente Westerwolde waar het aanmeldcentrum in Ter Apel is gevestigd, te helpen. Andere gemeenten in Nederland zouden dezelfde verantwoordelijkheid moeten nemen.

Hoe is de veiligheid in en rondom de opvanglocatie gewaarborgd?

Het COA is verantwoordelijk voor de fysieke en sociale veiligheid in de opvanglocatie en het terrein. Over het algemeen zijn bewoners van een opvanglocatie vooral op zoek naar rust en een veilige plek om te verblijven. Asielzoekers hebben zich te houden aan de huisregels van de opvanglocatie. Het COA reikt deze huisregels uit en ze worden toegelicht bij aankomst op de opvanglocatie. Daarbuiten hebben de bewoners van een locatie zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Dat betekent dat bij overtredingen men aangifte doet bij de politie. Personeel van het COA ziet er op toe dat deze huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd de politie ingeschakeld. Asielzoekers kunnen en zullen net als andere burgers bij delicten worden bestraft en eventueel gedetineerd.

Op de opvanglocatie is 24 uur per dag beveiligingspersoneel aanwezig. Er is een locatiemanager als aanspreekpunt beschikbaar. De locatie is na ingebruikname 24/7 telefonisch en ook per e-mail bereikbaar voor vragen en klachten van omwonenden. Voor de openbare orde en veiligheid buiten het terrein maakt de gemeente afspraken met de politie. Het COA voelt zich ook verantwoordelijk voor de buurt en de politie is soms op het centrum als daar iets gebeurt en om in contact te blijven met de locatie. De gemeente zet meer Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om toezicht te houden in de omgeving.

Wie betaalt de kosten van de opvang van de asielzoekers?

De gemeente kost het niets, het COA betaalt de kosten van deze noodopvang. De gemeente is er wel verantwoordelijk voor dat de kinderen onderwijs krijgen. Het COA krijgt genormeerde bedragen van het Rijk voor de opvang van bewoners. Daar wordt van betaald: gezondheid, cursussen, verblijf, begeleiding, beveiliging.

Blijven de bewoners op het terrein?

De bewoners van de opvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren.

Wat doen de bewoners de hele dag?

De kinderen gaan naar school. Ook asielzoekers willen zelf relaties aangaan en deelnemen aan het maatschappelijke leven. Men heeft de behoefte om actief te leven en te werken aan de toekomst. Het COA biedt meer dan alleen onderdak. Het COA begeleidt asielzoekers bij het vormgeven van hun toekomst in Nederland, het land van herkomst of een ander land. In elke opvanglocatie worden programma’s aangeboden en voeren COA-medewerkers gesprekken met asielzoekers over het leven in en rond de opvang en over hun toekomst. Zo versterken asielzoekers vaardigheden die ze nodig hebben om regie te houden op hun eigen leven. Volwassenen en kinderen kunnen ook lid worden van plaatselijke verenigingen of sportclubs. Het COA spant zich in zoveel mogelijk dagbestedingsactiviteiten binnen de opvanglocatie aan te bieden, zoals bijvoorbeeld recreatieve activiteiten en (basale) Nederlandse taalles door vrijwilligers. Het COA werkt hierin samen met lokale organisaties.

Meer informatie staat op: https://www.coa.nl/nl/begeleiding-voorbereiden-op-de-toekomst.

Is de opvang van deze mensen wel humaan?

Het is niet de meest ideale situatie, maar het COA biedt wel een verantwoorde opvang.

Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)?

De doorstroom van vergunninghouders naar eigen woningen verloopt moeizaam door de huidige woningmarkt. Naar verwachting gaan de mensen  hier enkele maanden verblijven.

Hoe is de gezondheidszorg voor de asielzoekers geregeld?

De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum (GZA, Gezondheidszorg Asielzoekers). Dat is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle statushouders in de opvang van het COA. Via de telefoon kan een vluchteling ook 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij GZA terecht met medische vragen. Meer informatie via COA - Medische zorg aan asielzoekers | www.coa.nl

Hoe gaat het COA om met asielzoekers die trauma’s hebben opgelopen tijdens de vlucht, in het thuisland of door andere oorzaken?

Op de locatie worden ze door professionele hulpverleners begeleid en zo nodig naar specialisten doorverwezen.

Wat krijgen de mensen aan financiële middelen?

Asielzoekers krijgen weekgeld.

Gaan de kinderen naar school?

De kinderen zijn leerplichtig en gaan naar school.

Kunnen de asielzoekers naar de kerk of moskee?

Ja dat kan, maar op de opvanglocatie worden geen religie gerelateerde activiteiten ontwikkeld.

Hoe wordt omgegaan met de verschillende culturen en religies binnen de noodopvang

Over het algemeen leven de bewoners goed met en naast elkaar. Het COA is een politiek en religieus neutrale organisatie. Bewoners mogen hun levensbeschouwing in de opvang uiten, zolang ze hiermee geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van andere bewoners.

In Nederland kennen we vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Daarom verwijst het COA naar artikel 1 en artikel 6 van de Grondwet. In de opvang tolereert het COA geen beledigende uitingen over godsdienst en levensovertuiging. Discriminatie, intimidatie en geweld zijn in Nederland verboden. Laten bewoners elkaar niet in hun waarde? Dan worden maatregelen getroffen.

Ik wil graag helpen. Wat kan ik doen?

In een opvanglocatie werken professionele medewerkers die de asielzoekers begeleiden bij de procedure en het wonen in de opvanglocatie. Samen met vrijwilligers wordt de dagbesteding georganiseerd. Meer informatie over vrijwilligerswerk:  coa.nl/nl/vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk (vluchtelingwerk.nl), Het Rode Kruis (rodekruis.nl/hulp-in-nederland/burgerhulp/ready2help)

Kan ik op bezoek gaan?

Mensen kunnen op bezoek gaan bij bewoners, van 9.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen wordt verzocht zich te melden bij de receptie. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie. Maar ook op andere dagen is een bezoek aan een opvanglocatie mogelijk.