Nieuwsbrief 1

In de afgelopen maanden is er op vele fronten aan een grote hoeveelheid verschillende zaken gewerkt. Er hebben gesprekken met het gemeentebestuur van Veendam plaatsgevonden, welke kort geleden geresulteerd hebben in een brief van B&W van Veendam waarin het College van Burgemeester en Wethouders onder meer schrijft:

“Wij ondersteunen uw initiatief van harte en willen hier graag aan meewerken”

Het door SHVW ingediende convenant zal binnenkort worden ondertekend door wethouder Hammenga en de voorzitter van SHVW.

Verder is er gewerkt aan het corrigeren van de database met namen van weggevoerde Joodse inwoners van Veendam en Wildervank, een activiteit die nog enkele weken in beslag zal nemen. De resultaten zijn nu al voor een groot deel te bekijken op de website van de Stichting (www.shvw.nl), en over niet al te lange tijd komt een bijgewerkte versie beschikbaar op het internet. De reden dat er veel tijd en energie gestoken wordt (en moet worden!) in het nalopen van alle namen en bijbehorende verdere gegevens, zoals geboortedatum, trema’s, beroep enz. is dat ten koste van alles uiteraard voorkomen moet worden dat er foute gegevens op de stenen komen.

De volgende stap zal zijn het lokaliseren van de huizen waar de weggevoerde medeburgers destijds woonden, dan wel verbleven, en ook hierbij krijgen we ondersteuning van de gemeente.

Het bestuur streeft er naar begin mei 2015 de eerste stenen in Wildervank en Veendam te leggen.

Ook op het andere belangrijke terrein waar SHVW zich mee bezig houdt, namelijk het onderwijs, zijn inmiddels vele vorderingen gemaakt. Meer daarover later in deze Nieuwsbrief.

Her spreekt natuurlijk vanzelf dat voor het uitvoeren van het project niet alleen activiteiten en werkzaamheden zoals hierboven genoemd moeten worden verricht, maar dat ook de benodigde gelden bijeengebracht moeten worden. Op dit gebied heeft SHVW inmiddels ook goede vorderingen gemaakt, maar er is nog wel een lange weg te gaan. Toch verwacht het Bestuur dat het uiteindelijk benodigde bedrag van € 50.000 gehaald zal worden. Er worden op dit moment nog gesprekken gevoerd met een aantal mogelijke sponsoren en subsidiënten.

Op 1 december j.l. heeft het Bestuur de plaatselijke en regionale pers uitgenodigd voor een persconferentie. Tijdens die bijeenkomst heeft het Bestuur zijn plannen met betrekking tot de herdenkingsstenen (plaatsing en het onderwijsproject) uiteengezet. Uiteraard is er ook verteld dat de Stichting een website heeft waarop te lezen is hoe men het werk van SHVW met donaties (en ook ”adopties”) kan ondersteunen.

In de komende bestuursvergaderingen zullen zoveel mogelijk details van de eerste officiële steenlegging besproken worden, en in de weken daarna zal het programma voor begin mei gefinaliseerd worden. Kortom, een grote hoeveelheid werk die ons te doen staat!

Educatie

Zoals boven reeds vermeld vormt het opzetten van onderwijsprojecten een belangrijke aspect van het werk van de Stichting met als doel de jonge mensen, zowel op basisscholen (kinderen groep 8) als in het voortgezet onderwijs, bewust te maken van de verschrikkingen van de jaren 1940-1945 die het directe gevolg waren van onverdraagzaamheid en respectloosheid jegens elkaar. Dit zijn thema’s die vandaag de dag in volle hevigheid helaas weer actueel zijn.

Inmiddels is er met alle basisscholen in de gemeente Veendam/Wildervank en de beide scholen voor Voortgezet Onderwijs contact omtrent het opzetten van een onderwijsproject.
Hierbij probeert de Stichting in nauw overleg met de diverse scholen een samenwerking tot stand te brengen tussen Primair (kinderen groep 8) en Voortgezet Onderwijs. Bij deze samenwerking zal de Stichting ook een beroep doen op gastdocenten. Tevens willen we graag gebruik gaan maken van de kennis omtrent Wereldoorlog II die in hoge mate aanwezig is bij Kamp Westerbork.

Na de diverse gesprekken die reeds zijn gevoerd tussen Stichting en scholen ontstaat er langzamerhand een beeld van wat we samen kunnen gaan doen mbt het levend houden van de nagedachtenis van de slachtoffers van de naziterreur en het plaatsen van herdenkingsstenen. De plannen gaan in de richting van het volgende: In de maand april van het volgend jaar wordt op alle scholen gewerkt (thematisch/projectmatig) aan Wereldoorlog II. Op gezette tijden zullen op de basisscholen gastdocenten aanwezig zijn om hun verhaal te doen; tijdens die momenten zullen ook (kleine groepjes)leerlingen van de beide scholen voor VO op betreffende basisschool aanwezig zijn om verhaal te doen van hetgeen zij hebben onderzocht, zijnde uitkomsten van onderzoeksopdrachten die via hun geschiedenisleerkracht zijn aangereikt.

De Stichting streeft ernaar om aansluitend na de geschiedenisles op de basisschool, waarbij dus interactief wordt samengewerkt tussen kinderen van de basisschool, een gastdocent en leerlingen van het VO, een steenlegging te laten plaatsvinden in de buurt van betreffende school. Voor zover het zich nu laat aanzien zijn diverse scholen bereid een steen te adopteren die wordt gelegd in de buurt van de school. Tijdens de steenlegging zullen een aantal kinderen gedichten voorlezen; ook zal worden getracht joodse muziek te laten spelen. De officiële plechtigheid mbt de eerste steenlegging zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden begin mei 2015. Ook hierbij zal een afvaardiging van kinderen van alle scholen aanwezig zijn.

De bedoeling is dat het exacte programma voor het educatieve gebeuren in de loop van december bekend wordt gemaakt.